Akdeniz Üniversitesi

HABERLER

HABERLER


 Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması yazım kurallarına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

Bölümümüz 4.Sınıf Öğrencilerinin dikkatine.Bitirme çalışması konularının teslim süresi 02.10.2011 Carşamba tarihine kadar uzatılmıştır.İlgili öğrencilerinizi dilekçelerini belirtilen tarihe kadar bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

2006 yılında yapılan bir değerlendirmeye göre öğretim üyesi başına düşen ISI  kapsamlı yayın sayısı açısından Bölümümüz (AKTEB) Türkiyede'ki Tarım Ekonomisi Bölümleri arasında ilk sırayı almıştır.
Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

BÖLÜM HAKKINDA


Misyonumuz

Tarım ekonomisi alanında çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, bölge ve ülke sorunlarına yönelik nitelikli araştırmalar yapmak, bilimsel etkinlikler düzenlemek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.


Vizyonumuz

Bilişim teknolojilerini üst düzeyde kullanan, öğrenmeyi öğrenen, girişimci, yenilikçi ve evrensel değerlere saygılı , tarım ekonomisi alanındaki sorunlara çözüm üreten uluslararası bir bölüm olmaktır.


Çalışma Alanımız

Tarım Ekonomisi Bölümü, bahçe bitkileri, seracılık tarla bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gibi teknik konular üzerinde, ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayarak tarım sektörünün ekonomik sorunlarına çözümler üretmektedir. Bölüm, yapılan araştırmalarda bölgedeki güncel soruların çözümüne öncelik verirken, bunları ülke ölçeğinde ve uluslararası ilişkilerin ışığında ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, uluslararası ekonomik konjonktürdeki gelişmeler, bunların ülke ve bölge tarımına olası etkileri, doğuracağı sorunlar ve çözümlerine yönelik politik araçlar sürekli izlenmektedir.


Hedeflerimiz

 • Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi,
 • Çağdaş bilgilerle donanmış ve edindiği bilgileri etkin kullanabilme yeteneğine sahip Tarım Ekonomistleri yetiştirilmesi,
 • Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde gelişmiş teknolojiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde uygulayabilen akademisyenler yetiştirilmesi,
 • Tarım sektörü ile ilgili ekonomik sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi,
 • Ulusal tarım politikasının oluşturulması ve yönlendirilmesinde etkin bir konuma ulaşılması,
 • Özellikle bahçe bitkileri ekonomisinde uluslararası bir Bölüm konumuna gelinmesi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlendiği bir merkez haline gelinmesi.

Stratejilerimiz

 • Karşılaştığı olayları farklı açılardan değerlendirip karar alabilen, girişimcilik özellikleri gelişmiş ve nitelikli Tarım Ekonomistleri yetişmesini sağlamak, eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini günün koşullarıyla uyumlu olacak şekilde sürekli iyileştirmek.
 • Lisansüstü eğitim ile Türkiye'nin kalkınmasında gereksinim duyduğu uzman ve bilimsel düşünme yetisi gelişmiş bireylerin yetiştirilebilmesi için, bölümün sahip olduğu donanım düzeyini gelişen teknoloji paralelinde sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek
 • Bölgede öncelikli tarımsal konular (özellikle bahçe bitkileri ekonomisi) üzerinde uzmanlaşmak.
 • Tarım sektörü ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, mesleki örgütler ile ortaklaşa yürütülen araştırmaları, işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek.
 • Araştırma konularını, bölgesel ve ulusal düzeydeki tarım ekonomisiyle ilgili güncel sorunların çözümüne katkıda bulunacak şekilde belirlemek.
 • Gelecekte yapılacak tarımsal araştırmalar için sağlıklı veri tabanı oluşturmak ve tarım ekonomisi alanındaki başlıca yabancı yayınların teminini sağlamak.
 • Araştırma sonuçlarının bölge üreticilerine ulaştırılmasına önem verilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, bu yönde katkıda bulunacak kitle iletişim araçlarından yararlanmayı sağlamak.
 • Uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapılması için gerekli alt yapıyı ve işbirliğini geliştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası kurs, sempozyum, kongre gibi organizasyonlar ile katılımcı bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Disiplinler arası ve ekip çalışmalarına önem vermek.
 • Araştırma olanaklarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kaynakların kullanımını teşvik etmek.

DURUM ANALİZİ

Güçlü Yönler

 • Bölümde alanında uzman, disiplinli ve çalışkan akademik personelin varlığı
 • Bölümde dinamizmin, yenilikçiliğin ve idealizmin benimsenmiş olması
 • Bölümde katılımcı, ahenkli, disiplinli ve insan odaklı çalışma ortamının olması
 • Bölümün geliştirilmesine yönelik ortak fikir ve çaba birliğinin olması
 • Yüksek lisans ve Doktora programlarının varlığı
 • Ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslara katılımın yüksekliği
 • Bölüm mezunlarının iş bulmalarındaki kolaylık ve çeşitlilik
 • Üniversitemiz Akademik Yükseltme Kriterlerinin karşılanması
 • Bölge ve ülke düzeyinde tarımsal kuruluşlarla iyi ilişkiler

Zayıf Yönler

 • Öğretim Üyesi konusundaki sayısal yetersizlik
 • Araştırma Görevlisi konusundaki sayısal yetersizlik
 • Yurtdışı Lisansüstü egitime sahip öğretim üyesi sayısı yetersizliği
 • Lisans öğrencilerine yönelik Bilgisayar laboratuvarı yetersizliği

Fırsatlar

 • Küreselleşme nedeniyle Tarım Ekonomisi konularının giderek önem kazanması
 • AB üyelik sürecinin Tarım Ekonomisi ve politikaları konusunda yeni ufuklar açması
 • Üniversitemizin Ar-Ge faaliyetlerine sağlamış olduğu destek
 • Tarım ve gıda ürünleri pazarlamasının giderek önem kazanması
 • Araştırma konuları açısından avantajlı bir bölgede bulunulması
 • Tarımsal işletmecilik ilkelerinin tarım işletmelerinde yerleşiyor olması
 • Gıda sektörünün büyümesi ve gıda ekonomisi konularının önem kazanması
 • Çevre ekonomisi, tarımsal yönetim gibi konuların öne çıkması
 • Antalya’nın dünya kenti konumuna gelmesinden kaynaklanan cazibe
 • Bilişim teknolojilerinin bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylıklar
 • Tarım sektöründe danışmanlık ve yayımın öneminin artması
 • Ulusal ve uluslararası Ar-Ge’ye yönelik fonlardan yararlanma olanaklarının artması
 • Socrates-Erasmus gibi programların uygulanması

Tehditler

 • Akademik kadroyu motive edecek olanakların sınırlılığı
 • Kadrosuzluk nedeniyle lisansüstü programa nitelikli ve yeterli sayıda öğrencinin başvurmaması
 • Tarım (gıda) ekonomisi konularının diğer fakültelerde yer almaya başlaması
 • Mevcut ücret politikası

Ar-Ge Faaliyetlerimiz


Bölümün yürütmekte olduğu başlıca araştırma faaliyetleri; tarımsal üretim ve kaynak kullanımı; tarım ve gıda ürünleri pazarlaması; tarım politikası ve ticaret; gıda sanayi ve tüketim; kırsal ekonomi ve çevre konularındadır. Bölüm tarım sektörünün değişik kesimlerine şu konularda teknik danışmanlık ve bilirkişi hizmetleri sunmaktadır:

 • Üretim planlaması (optimum çıktı veya girdi bileşeninin saptanması),
 • Kaynak kullanım etkinliği araştırması,
 • Tarımsal işletmelerin ve ürünlerin ekonomik analizi,
 • Tarım ve gıda ürünleri pazarlama araştırmaları,
 • Tarımsal işletmelerin sosyo-ekonomik analizi,
 • Fizibilite analizleri,
 • Tarım politikası
 • Avrupa Birliği ve Ortak Tarım Politikası,
 • Tarımsal yayım ve danışmanlık
 • Kırsal kalkınma,
 • Tarımsal kooperatifçilik ve örgütlenme,
 • Tarımda teknoloji kullanımı ve ekonomik etkileri
 • Tarımsal üretimde risk ve sigorta uygulamaları.